tell-top
whatsapp
+8618118763093
email-top
Cyfeiriad ebost
jerry@runbo.net

Datganiad Preifatrwydd

Chi a'r brand AKF o AKF Medical Technology Co, Ltd (y cyfeirir atynt yma isod fel "AKF"), efallai y gofynnir i chi ddarparu rhywfaint o wybodaeth bersonol. Gall AKF rannu'r wybodaeth bersonol hon yn unol â'r polisi preifatrwydd hwn. Gellir cyfuno'r wybodaeth bersonol hon â gwybodaeth arall a'i defnyddio i wella ein cynhyrchion, rhaglenni neu wasanaethau, ac ati.

 
Dyma rai enghreifftiau o'r mathau o wybodaeth bersonol y gall AKF eu casglu a sut y gallwn ei defnyddio. 
 
Yn ôl y gyfraith, byddwn yn casglu, defnyddio, cadw a datgelu eich gwybodaeth bersonol o dan amgylchiadau penodol. Mae'r termau canlynol yn disgrifio sut rydym yn casglu, defnyddio, cadw a datgelu eich gwybodaeth bersonol.
1 、 Casglu gwybodaeth bersonol
1.1 、 Y wybodaeth Bersonol hon yr ydym yn ei defnyddio, ei chadw a'i datgelu i ddarparu gwasanaethau i chi trwy greu cyfrifon, adnabod defnyddwyr, ymateb i ymholiadau ac e-byst. 
Pan fyddwch yn creu cyfrif o wefan AKF, yn prynu neu'n cofrestru'ch cynhyrchion AKF, yn lawrlwytho meddalwedd AKF a'i ddiweddariadau, yn cofrestru yn siop adwerthu ar-lein symudol AKF neu'n cymryd rhan mewn rhyngweithio arall â chwmni AKF, byddwn yn gofyn ichi ddarparu gwybodaeth bersonol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'ch enw, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost, ac ati. 
Efallai y byddwn yn cyfuno'r wybodaeth rydych chi'n ei chyflwyno trwy'ch cyfrif eich hun â gwasanaethau AKF eraill neu wybodaeth trydydd parti i ddarparu gwell profiad i chi a gwella ansawdd ein gwasanaeth.  
Os ydych chi'n llenwi'ch gwybodaeth bersonol ar lwyfannau agored eraill, efallai y bydd defnyddwyr eraill yn cael gwybod am eich gwybodaeth.   
1.2 may gall ein gweinydd (a ddarperir gan drydydd parti) gasglu gwybodaeth am eich dyfais gyfathrebu symudol, megis ond heb fod yn gyfyngedig i fodel, ID dyfais, cyfeiriad protocol rhyngrwyd, amser a lleoliad eich ymweliad, pecynnau llwybro, anfonwr a derbynnydd gwybodaeth (ond nid y wybodaeth ei hun), yn ogystal â gwybodaeth arall wedi'i recordio â nodweddion tebyg er mwyn eich hwyluso i bori gwefan AKF a defnyddio cynhyrchion AKF.  
Byddwn yn defnyddio cwcis a data llywio fel lleolwyr adnoddau unffurf (URLs) i gasglu eich amser a'ch dyddiad mynediad, chwilio a gweld gwybodaeth, ac ati.   
2 information Gwybodaeth bersonol yn defnyddio   
2.1 、 Bydd AKF yn cadw at y cynnwys a nodir yn y Polisi Preifatrwydd hwn yn llym ac yn eich hysbysu mewn pryd ar ôl i'r polisi preifatrwydd hwn gael ei ddiweddaru. Dim ond at y diben a bennir adeg ei chasglu y bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio. Os oes unrhyw bwrpas arall, byddwn yn gofyn am eich caniatâd ymlaen llaw
2.2 、 Defnyddir y wybodaeth bersonol a gesglir gennym i wella ein gwasanaethau, ein cynhyrchion a'n cynnwys perthnasol, ac anfonir rhybudd atoch ar y tro cyntaf pan fydd cynhyrchion, rhaglenni neu wasanaethau AKF yn cael eu diweddaru a'u rhyddhau. Mae gennych hawl i ddewis peidio â derbyn rhybudd o'r fath yn y ffordd benodol.
3 、 Datgelu gwybodaeth bersonol  
3.1 、 Ac eithrio'r datgeliad cyfyngedig a bennir yn y polisi Preifatrwydd hwn, byddwn yn cadw'ch gwybodaeth bersonol yn iawn ac ni fyddwn yn datgelu'r rhestr gwybodaeth i gwsmeriaid. 
3.2 、 Rydych chi trwy hyn yn ein hawdurdodi i ddatgelu eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti heb eich caniatâd o dan yr amgylchiadau canlynol:
3.2.1 、 Os ydym yn datgelu'r wybodaeth hon at ddibenion Nodi, cysylltu neu ddwyn achos cyfreithiol yn erbyn unrhyw gamau a allai achosi niwed i'n hawliau neu eiddo, defnyddwyr gwefan neu unrhyw un arall (gan gynnwys hawliau ac eiddo unrhyw un arall).
3.2.2 、 Rydym yn darparu gwybodaeth bersonol i'n his-gwmnïau, cysylltiedigion neu fusnesau neu unigolion dibynadwy eraill i brosesu gwybodaeth bersonol ar ran ein ffatri.
 Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i'r partïon uchod gytuno i brosesu gwybodaeth o'r fath yn unol â'n rheoliadau, y Polisi Preifatrwydd hwn ac unrhyw fesurau cyfrinachedd a diogelwch cymwys eraill
3.2.3 、 At ddibenion ymchwiliad cyfreithiol.   
3.2.4 、 Mae angen datgeliad o'r fath er mwyn i subpoena neu writ arall a gyhoeddir gan y gyfraith neu gael ei gyflwyno i ni.
4 、 Diogelwch
4.1 、 I ni, mae diogelwch gwybodaeth bersonol yn bwysig iawn. Byddwn yn gwneud ymdrechion masnachol rhesymol i sicrhau diogelwch eich gwybodaeth bersonol ac yn gweithredu gweithdrefnau masnachol rhesymol i gyfyngu ar fynediad heb awdurdod, gan ddefnyddio neu ddatgelu eich gwybodaeth bersonol. Er gwaethaf y mesurau uchod, dylech fod yn ymwybodol na all AKF osgoi'r risgiau diogelwch sy'n gysylltiedig â gwybodaeth bersonol yn llwyr
4.2 、 Dylech ein helpu i amddiffyn eich gwybodaeth bersonol. Er enghraifft, peidiwch â datgelu'ch cyfrinair personol. Pan fyddwch wedi gorffen pori gwefan AKF, gadewch eich cyfrif.
4.3 、 Pan fyddwch chi'n defnyddio rhai cynhyrchion, rhaglenni neu wasanaethau AKF neu'n postio ar lwyfannau rhwydweithio cymdeithasol fel fforymau AKF, bydd y wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yn cael ei darllen neu ei defnyddio gan ddefnyddwyr eraill. Os cyflwynwch eich gwybodaeth bersonol o dan yr amgylchiadau uchod, byddwch yn gyfrifol am y canlyniadau niweidiol.
5 sites Gwefannau a gwasanaethau trydydd parti
Gall cynhyrchion, rhaglenni a gwasanaethau AKF gynnwys dolenni neu wybodaeth am gynhyrchion a gwasanaethau trydydd parti. Gall cynhyrchion a gwasanaethau AKF hefyd ddefnyddio neu ddarparu cynhyrchion neu wasanaethau gan drydydd partïon. 
Bydd y wybodaeth a geir gan y trydydd parti a all gynnwys preifatrwydd personol yn ddarostyngedig i bolisi preifatrwydd y trydydd parti. Gofynnwn ichi ddarllen polisi preifatrwydd trydydd parti.
5.1 、 Pan fyddwch chi'n clicio ar wefannau eraill sy'n gysylltiedig â'r wefan hon, rydych chi wedi gadael o'n gwefan ac wedi ymweld â gwefannau eraill. Gall gwefannau eraill gasglu eich gwybodaeth bersonol neu ddata anhysbys. Felly, ni allwn reoli, gwirio nac ymateb i wefannau a chynnwys gwefannau o'r fath. Ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw golled a achosir neu'n bosibl I'w achosi gan y gwefannau trydydd parti sy'n gysylltiedig â'r wefan hon yn casglu gwybodaeth bersonol neu ddata anhysbys heb ganiatâd.
5.2 、 Nid yw'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i gasglu data o wefannau allanol ar ôl i chi glicio ar y ddolen.
6 、 Casglu a defnyddio gwybodaeth bersonol pobl ifanc yn eu harddegau.   
6.1 、 Rydym yn awgrymu bod plant dan 18 oed yn ymweld â gwefan AKF a phrynu nwyddau gyda chaniatâd ac arweiniad eu gwarcheidwad cyfreithiol.
6.2 will Ni fydd AKF yn defnyddio gwybodaeth bersonol y person dan oed, nac yn datgelu ei wybodaeth adnabyddadwy i unrhyw drydydd parti. Mae gan y gwarcheidwad yr hawl i wrthod AKF a'i gysylltiadau i gasglu gwybodaeth bersonol y ward ymhellach, neu ofyn i AKF a'i chysylltiadau ddileu gwybodaeth bersonol y ward.
7 、 Diwygiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn.  
7.1 、 Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn caniatáu ar gyfer addasu. 
 Heb eich Caniatâd penodol, ni fyddwn yn gwanhau eich hawliau o dan y polisi preifatrwydd hwn.

Cofrestru